top of page

Bingo Socials


Sa pagmaneho san OFW Ass’n, an Bingo Socials na parte san selebrasyon san festival/fiesta nahimo na maogma nan pinartisiparan san daghan na tawo. Hinimo an aktibidad sa Covered Court.

11 views0 comments
bottom of page