top of page

Bulan San Hulyo In Selebrar na Bulan San Nutrisyon


Taon-taon an bulan san Hulyo mao an designado na Nutrition Month. Bilog na bulan may mga programa sa eskuwelahan sa Barangay nan LGU manungod sa Nutrition. Sa pagdaranon san entiro na mga barangay, an eskuwelahan nan an LGU, nahimo na magayon an selebrasyon san kulminasyon san Nutrition Month sa taon 2018.


Nagpaimod san bilog na kooperasyon an eskwelahan, mga opisyales san barangay, an munisipyo nan an mga magurang san mga estudyante para maging magayon an selebrasyon san aktibidad sa bilog na bulan san Hulyo.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page