top of page

Busaingan Festival


Maski kulang sa panahon dahil san barangay eleksyon, nakabilog man gihapon an mga SK sin sayo na grupo para mag presentar san Busaingan Festival Street Dancing nan Exhibition. An entiro na barangay SK nag daranon para mabilog an grupo inurupod an mga kabataan kada barangay. Ini an primero na mayor na aktibidad na pinartisiparan san mga SK batog na sira nag ingkod sa kanira position.


An mga karakter.


329 views0 comments
bottom of page