top of page

Dagdag na Tubi Para Sa Talaonga


Sayo na sorpresa sa Sta. Magdalena an paghatag san DILG sin pondo kantidad sin Php2.0M para sa paghimo sin facilidad sa tubi sa paagi san SALINTUBIG Program. An nasabi na proyekto binutang sa San Bartolome (Talaonga) sa dahilan na an dati na supply san tubi sa lugar nagluluya na dahil sa pagkulang san supply nan pag raot san dati na mga tubo. An pondo hali sa iba na munisipyo na dire naimplementar kun kaya hinatag sa Sta. Magdalena dahilan san mayad na implementasyon san mga DILG funded projects san mga naka agi. Ini na proyekto dadagdagan pa sin hali sa Assistance to Municipalities (AM) Program na magkakatindad sin otro Php1.0M para lalo na gumayon an servicio san tubi sa Talaonga. Ini na Sistema in ooperar san asosasyon sa nasabi na barangay.

73 views1 comment

Recent Posts

See All

Construction of Pathway - Salvacion

PROJECT COST:    100,000.00 IMPLEMENTATION MODE: BY ADMINISTRATION SUPPLIER:  A. GALLANOSA HARDWARE UTILIZATION: A.     Materials & Supply:    69, 680.00 B.      Labor & Payroll:          25,  600.00

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page