GEOHAZARD ASSESSMENT SA STA. MAGDALENADahilan san mga senyales na mayon sin pag hiwag an mga bulod sa parte san Bil-og nan Alambre, sayo na ebalwasyon an in ayo san LGU Sta. Magdalena sa Mines and GeoSciences Bureau (MGB) rehiyo