top of page

Kahoy Na Nag-Edad Na Sin Poko mas O Menos 100 Anyos Illegal na Inutod


Dahil san mga tawo na wara paki aram sa pag-ataman san kapalibutan sayo na kahoy na nag eedad na sin poko mas o menos 100 anyos an inutod sin mga para illegal sa Bgy. Salvacion nan harani na barangay. Mao ini an pinaka dako na kahoy na inutod sa lugar sabi pinaka puno sine na illegal na aktibidad, pero an nadakop na nagbaba san parte sine na inutod in sampahan na sin kaso sa korte kaupod an DENR. An nasabi na kahoy in recover kunta sulod sa “abandoned” na kategorya kaya lang in distroso san sayo na para chain saw sa dire maintindihan na rason. An kahoy maabot sa 5,000 bd.ft. an volume sa pagtuos san nag imod.

30 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page