top of page

Marathon 2k18


Sa paagi san mga bag-o na SK, na organisar an mga pauyag sa fiesta pareho san marathón na taon-taon inhihimo durante san fiesta/festival. 40 na paradalagan an nag participar niyan na taon kaupod an sayo na balikbayan na si Romy Gamit. Si Joemel Flor an nag champion, ika duwa si Dante Espela nan ikatulo si Timoteo Balbido.

4 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page