top of page

Mga Pilay Nan Buta (PWDs) Hinatagan Sin Gamit San LGU


Taon-taon sa paagi san maski saday na pondo hali sa lokal na gobyerno, Nghahatag sin mga gamit sa mga may deperensya sa paglakaw nan sa mga buta. Ini na programa pinupunduhan sa paagi san Municipal Social Welfare & Development Office.

39 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page