Mga Pilay Nan Buta (PWDs) Hinatagan Sin Gamit San LGU


Taon-taon sa paagi san maski saday na pondo hali sa lokal na gobyerno, Nghahatag sin mga gamit sa mga may deperensya sa paglakaw nan sa mga buta. Ini na programa pinupunduhan sa paagi san Municipal Social Welfare & Development Office.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Good evening. Failed beside NGCP Line After several attempts to energize SORECO1. Another round of Foot Patrol will be carried out. Suspected fault is between bgy. sulking, irosin to abuyog, sorsogon.