top of page

Palit Gamit para sa mga Para IsdaSa pag implementar san ordinansa sa tama na pag isda sa Sta. Magdalena, sayo na programa an hinimo sa danon san BFAR na mao an intutukalan an mga bawal o dire tama na gamit sa pag isda sin mga tama na kagamitan o tama na sukol sin mga hukot. Ini na distribusyon san mga tama na gamit na hinatag san BFAR hinimo san December 3, 2018. Inaasahan na dahil sine na programa luway luway na mabawasan an bawal na sistema sin pag isda sa Sta. Magdalena. Ini sayo na programa na suporta pa san pag himo san MPA sa barangay 1.

45 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page