top of page

Regular Na Pag Donar Sin Dugo Sa Sta. Magdalena Municipal Health Office


An regular na pagkuha sin dugo sa mga nagdodonar inhihimo san LGU - Sta. Magdalena Municipal Health Office. Ini na aktibidad inhihimo kada tulo (3) na bulan sa bilog na taon. An pinaka urhi na aktibidad hinimo san Abril 12, 2018 sa Sta. Magdalena Birthing Facility. An target maka 1% san populasyon para sa pangangaipo san mga pobre na constituent san Sta. Magdalena.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page