top of page

Anti-Rabies na Bakuna San Mga Ayam sa Sta. MagdalenaPadagos an regular na pagbakuna sa mga ayam na inhihimo san Municipal Agricultural Office kadanon an Provincial Veterinary Office para Rabies Free Sorsogon sa taon 2020.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page