top of page

Bag o Access Road pa MRF

Gamit an pondo sin 20% CDF para sa taon 2022, nakoncreto an dalan hali sa evacuation center sin san Rafael hanggan sa MRF. Ine na projekto nag mamaw ot na maging mas madali nan ligtas an pag agi - agi sin truck sin basura san municipyo lalo na sa panahon sin tag uran.
3 views0 comments
bottom of page