BAG-O NA KONTRATA SAN OKOPANTES SA MERKADOSan Enero 18, 2019 in pirmahan an mga bag-o na kontrata san mga nag ookupar san mga puwesto sa merkado makatapos an nagkapira na beses na hururon manungod san kanira deritso na pag okupar sine mga puwesto. An mga nabakante na mga espasyo hinatag sa mga enteresado na paratinda sa paagi sin raffle. An mga bayadan sayo san mga inhururunan bag-o na kontrata dapat bayad na.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Good evening. Failed beside NGCP Line After several attempts to energize SORECO1. Another round of Foot Patrol will be carried out. Suspected fault is between bgy. sulking, irosin to abuyog, sorsogon.