top of page

Buntis Congress


An taon-taon na inhihimo na aktibidad san Health Unit san Lokal na Gobyerno sa pakipagdanonan sa DOH nahimo na maogma nan makabuluhan para sa poko mas o menos 120 na mga burod sa Sta. Magdalena.


Sa paagi sine na programa nagka mayon sin baragat an entiro na burod sa munisipyo para mahatagan sin kaaraman san tama na pag ataman nan pag padaku sa kanira magiging bata. Inaasahan na sa padagos na paghimo sine na programa magkakamayon sin responsable na mga ina an mga taga Sta. Magdalena.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page