Early Child Care and Development (ECCD) BuildingNaging resepyente an Sta. Magdalena san bag o na building hali sa Early Child Care and Development. An ahensya na naghahatag sin danon para magka mayon sin primera na klase na facilidad an sayo na lugar para sa mga day care na mga bata. An nasabi na facilidad magiging adalan san mga bata pati na an mga Day Care Teachers para mas mapagayon an day care school services sa bilog na munisipyo.


Ini na facilidad irog sa montesori style na escuelahan para sa mga day care kun mag operar na.

82 views0 comments