top of page

Gawad Gobernador Sa Kalikasan (GGK) Evaluation


An taon-taon na evaluation san programa san probinsya na Gawad Gobernador Sa Kalikasan hinimo an para sa Sta. Magdalena san Agosto 16, 2018. Ini na programa sayo na paagi san Gobyerno Probinsyal para imodon an pag utob san mga munisipyo sa mga program san kapalibutan. Taon-taon may kadagdagan na criteria sa kabilugan san programa na inpapautob san Department of Environment & Natural Resources (DENR) pareho baga san regulasyon sa tubi nan sa hangin.


Sa pagbatog sine na programa sa 2013, pirmi 1st an award san Sta. Magdalena sa kategorya san 5th to 4th class na mga munisipyo. Ini na taon hinali an clustering kaya an saragday nan daku na mga munisipyo pareho an tratasyon sa ebalwasyon.

18 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page