NAG AARATAMAN SIN BABOY SA TALAONGA IN KAHURURURON MANUNGOD SA TAMA NAN MALINIG NA PAGATAMANSayo na inrereklamo san publiko an maati nan mabaho na mga tangkal san mga orig. San Enero 15, 2019 in pagahoy san munisipyo an mga para ataman san nasabi na klase na hayop. Pinag hururunan an mga an mga proseso na dapat sunudon san kada sayo na mag aataman sin baboy. Napagkasarayoan didto sa miting na mahimo sira sin komitiba na kun hain sira an magiging boses san mga tawo kun nano man an reklamo manungod sa mga dapat utobon manungod sini na pag ataman san baboy. An mga na eliher na opisyales mao an minasunod:


TALAONGA HOG RAISER ASSOCIATION


President - Eleonor Fremista

Vice President - Ruel Fuentes

Secretary - Bella Fuentes

Treasurer - Maria Fuentes

Auditor - Bernabe Fraga

PIO - Rufo Gañas

B. Manager - Susan Dela Rosa

BOD - Nena Gacosta

Rico Frades

Ramir Ofalsa

6 views0 comments

Recent Posts

See All

 ON-GOING AND COMPLETED DEVELOPMENT PROGRAMS, PROJECTS AND ACTIVITIES                                                 

economic

favourable climate for private investments, steady supply of goods and services and of jobs and household income

social

education, health, social welfare, children and youth, migration and overseas Filipinos, protective services, housing, sports and recreation

transportation and service facilities, infrastructure building program and the land acquisition required as right-of-way or easements of public facilities 

environment

maintaining cleanliness of air, water and land resources and rehabilitating or preserving the quality of natural resources

Infrastructure

CONTACT INFORMATION

New Municipal Building, Poblacion 3,

Sta. Magdalena, Sorsogon, 4709

- Philippines

Telephone: NONE
Mobile 1: 0946158888509 
Mobile 2:  
Email: mpdc.lgustomag@gmail.com

@Copyright 2014 by MUNICIPALITY OF STA. MAGDALENA, SORSOGON.  All rights reserved. AintInner Eavenell