top of page

Participatory Coastal Resource Assessment (PCRA) Preparasyon sa Paghimo Integrated Coastal Resource


Sa danon san DENR Regional Office 5, nahimo an PCRA na aktibidad na pinartisiparan san mga tawo sa barangay na may kaaraman san mga datos sa dagat nan sa mga iba pa na lugar sa konsepto na ridge to reef sa CRM.


Ini na proceso magkakamayon sin resulta na plano na an gahoy Coastal Resource Management Plan (CRMP) na mao an magiging giya san munisipyo sa pag implementar san mga program para sa paggamit nan pa preservar san mga kayamanan san kadagatan.

124 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page