top of page

Permanente Na Building san PNP in Batogan Na


Sa nabakal na ingod sa barangay 3 hali sa mga pamilya san mga Futol, dine intindog an bag o na building san Municipal Police Office. Sa pareho na lugar dine man inhimo an moderno na ECCD Bldg. Para sa modelo na eskuwelahan para sa mga Day Care Children.


In aasahan na ini matatapos mga Desyembre 2018 nan kun haen puede mga Enero san 2019 puede na okuparon san pulis ini na bag o na building.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page